ខួប៧០ឆ្នាំនៃការបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ៖ ០៤.០៦.១៩៤៩ -​ ០៤.០៦.២០១៩ បងប្អូនណាយល់យ៉ាងម៉េចខ្លះ? តស់ ចូលComment …

0
121

ថ្ងៃនេះ (០៤.០៦.២០១៩) ជាខួបបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោម អស់រយៈពេល៧០ហើយ ! ឱ​ កម្ពុជាក្រោមអ៊ឺយ ធ្មេចបើកៗ ស្លាប់អស់អ្នកដឹងរឿងនេះ ។ ទោះជាយ៉ាង​ណា​ កម្ពុជាគួរតែរួមគ្នាខិតខំតែថែរក្សាអ្វីដែលនៅសេសសល់ និងអ្វីដែលកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះទៅជាការល្អហើយ៕ (ខួប៧០ឆ្នាំនៃការបាត់បងទឹកដីកម្ពុជាក្រោម ៖ ០៤.០៦.១៩៤៩ -​ ០៤.០៦.២០១៩)